Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Ους ο Θεός συνέζευξε...συμβαλλόμενος μη χωριζέτω!


Αριθ. 78
Προικοσύμφωνο δρχ 1.500

Εν Πύργω του Δήμου Πανόρμου και εν τω Ειρηνοδικειακώ καταστήματι οικία Ξενοφώντος Σ. ένθα και το συμβολαιογραφείον σήμερον την εικοστήν (20) Απριλίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού δεκάτου (1910) έτους ημέραν Τρίτην π.μ. ενώπιον εμού του συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδικούντως Γραμματέως Πανόρμου Αντωνίου Γ. Κ. κατοικοεδρεύοντος ενταύθα (αναπληρούντως τον κωλυόμενον συμβολαιογραφούντα Ειρηνοδίκην Πανόρμου Σπ. Σ. ) παρουσία και των μαρτύρων Ιωαν. Ρ. σιδηρουργού και Νικολάου Γ. καφεπώλου κατοίκων αμφοτέρων Πύργου Πανόρμου γνωστών μοι πολιτών Ελλήνων ενηλίκων και μη εξαιρετέων ενεφανίσθησαν οι επίσης γνωστοί και άσχετοι πάσης συγγένειας εμοί και τοις μάρτυσι και μη εξαιρούμενοι αφ' ενός Αντώνιος Μάρκου Β. κτίστης και η σύζυγος τούτου Αννεζούλα Αντ. Β. γένους Κ. Ζ. τα γυναικεία έργα μετερχομένη κάτοικοι Πύργου Πανόρμου και αφ΄ετέρου Εμμανουήλ Μηνά Α. εργάτης κάτοικος Χρυσούλων Πανόρμου και εζήτησαν την σύνταξιν του παρόντος προικοσυμφώνου εκθέσαντες και συνομολογήσαντες τα επόμενα οι μεν δύο πρώτοι σύζυγοι Αντώνιος και Αννεζούλα Β. ότι έχοντες θυγατέρα γνησίαν ονόματι Μαριγώ εις ηλικίαν γάμου και θέλοντες ν' αποκαταστήσωσιν αυτή δια γάμου, συνφώνησαν μετά του έτερου συμβαλλόμενου Εμμανουήλ Α. να δώσωσιν αυτώ ταύτην εις νομίμου γάμου κοινωνίαν το μυστήριον του οποίου τελεσθήσεται την προσεχή Παρασκευήν προσφέρουν δε εις αυτόν λόγω προικός της ειρηνένης θυγατέρας των Μαριγώς τα κάτωθι κτήματα κείμενα εις την περιφέρειαν του Δήμου Πανόρμου και ελεύθερα πάσης υποχρεώσεως ή εκδικήσεως τρίτου προερχόμενα δ' αυτοίς εξ αγοράς και εκ προικός ως είπον ήτοι 1) ένα αγρόν κείμενον εις θέσιν Κάτω Μουριά εκ τεμαχίων πολλών μετά συκών και κλημάτων όσης εκτάσεως και αν είναι συνορευόμενον γύρωθεν με κτήματα Απέργη λαγκάδι και δρόμον 2) ένα αγρόν εις θέσιν Σεβαούμ εκ πολλών τεμαχίων με συκιές κλήματα και συκομωρέας και κήπους μετά του ρέοντος ύδατος όσης εκτάσεως και αν είναι συνορευόμενον γύρωθεν με κτήματα Ιωάννου Μ. Κ., Φραντζέσκου Δ. Χ. και χήρας Σίμου Χ. και λαγκάδι. 3) δύο τεμάχια αγρού εις θέσιν Περιβόλι μετά δύο ελαιοδένδρων συνορευόμενα γύρωθεν με κτήματα Γεωργίου Ζ. Σ., Αννεζούλας Ν. Π., ιδίων προικοδοτών και λαγκάδι. 4) εν τεμάχιον προς οικοδομήν εντός του χωρίου Πύργος εις την συνοικίαν Μπασκελάδο μέτρων γαλλικών πλάτους οκτώ και μήκους επίσης οκτώ συνορευόμενον γύρωθεν με οικίαν προικοδοτών και με δρόμον 5) ένα αγρό εκ πολλών τεμαχίων μετά βοσκής εις θέσιν Κάτω Μαρλά συνορευόμενον γύρωθεν με κτήματα Παναγιώτας χήρας Μ. Σ., Μαριγώς Ξ. Κ. και δρόμον 6) ενα αγρόν εις την αυτήν θέσιν κείμενον εκ πολλών τεμαχίων όσης εκτάσεως και αν είναι συνορευόμενον γύρωθεν με κτήματα κληρονόμων Β, Ξ. και με δρόμον αξίας δ' απάντων των ανωτέρω κτημάτων κατά την εκτίμησιν των συμβαλλομένων και απλής δια την επιβολή του χαρτοσήμου και ουχί λόγω πωλήσεως δραχμών χιλίων εκατόν. Προσέτι δε προσφέρουν ως προίκα και πέντε πρόβατα και εν δαμάλιον αξίας δραχμών εκατόν καθώς και διάφορα οικιακά έπιπλά και ρουχισμόν ανάλογον αξίας δραχμών εκατόν πεντήκοντα ήτοι εν όλω δραχμών κινητών και ακινήτων αξίας χιλίων τριακοσίων πεντήκοντα . Προσέτι ο ρηθείς Αντώνιος Β. υπόσχεται και υποχρεούται εντός ενός έτους , εάν ο ρηθείς μελογαμβρός του οικοδομήση οικίαν να προσφέρη εργασίαν της τέχνης του μέχρι δραχμών εκατόν πεντήκοντα, αλλως και δεν οικοδομήσει εντός του έτους από του γάμου του να υποχρεούται να προσφέρη αυτώ λόγω προικός και έτερον κτήμα αξίας μέχρι εκατόν πεντήκοντα και ούτω η όλη προιξ ανέρχεται εις το ποσόν των δραχμών χιλίων πεντακοσίων (1500) και συνεπώς οι προικοδόται αποξενούμενοι παντός επί των ανωτέρω δικαιόματος και κυριότητος και κατοχής εγκαθιστώσι τέλειον κύριον και κάτοχον τον μελογαμβρόν των δυνάμενον να κατέχη, νέμεται και διαχειρίζεται κατά τας περί προικός διατάξεις του Νόμου. Ο δ' Εμμανοήλ Μ. Α. εδήλωσεν ότι ευχαρίστως εδέχθη την ανωτέρω προίκα, την οποίαν θέλει παραλάβει άμα τη τελέσει του γάμου του μετά της ρηθείσης Μαριγώς εκτός του δαμαλιού το οποίον θα παραλάβη μετά εν έτος από σήμερον κατά την μεταξύ των συμφωνίαν και υπόσχεται να τελέση τον γάμον του μετ' αυτής κατά την ρηθείσαν ως άνω ημέραν. Προς πίστωσιν συνετάγη το παρόν αφού υπεμνήσθη τοις συμβαλλομένοις ο περί μεταγραφών Νόμος όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και εντόνως εις επήκοον πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρά του προικοδότου Αντωνίου Β. των μαρτύρων και εμού πλην των λοιπών συμβαλλομένων ομολογησάντων άγνοιαν γραμμάτων. Ενταύθα προστέθησαν και δύο χαρτόσημα εν των τριών και εν των δύο προς συμπλήρωσιν του τέλους ελλείψει τοιούτου εφ' ου εγένετο η δέουσα πράξις.
Ο συμβαλλόμενος 
Αντώνιος Β. 

Οι μάρτυρες
 Ιάκωβος Ρ.
Νικόλαος Γ.

Ο συμβολαιογραφών Ειρηνοδικειακός Γραμματεύς
Πανόρμου (Τ.Σ) Αν. Κ.
Ακριβές αντίγραφον εν Πανόρμω
αυθημερόν Ο Συμβολαιογραφών
Ειρνοδικειακός Γραμματεύς
Πανόρμου (Τ.Σ) Α. Κ.
Μετεγράφη εν Πανόρμω την εικοστήν (20) Απριλίου του χιλιοστού
εννεακοσιοστού δεκάτου (1910) έτους.
Ο Μεταγροφύλαξ
Ειρηνοδικών Γραμματεύς Πανόρμου
Α. Κ.